Warunki Korzystania

Ze względu na wprowadzane innowacje technologiczne i zmiany obowiązujących ram prawnych niniejsze Warunki Korzystania muszą być zmieniane i/lub modyfikowane przez nas raz na pewien określony czas. Dlatego prosimy użytkowników o każdorazowe zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania przy każdej wizycie na tej witrynie i branie pod uwagę wszelkich zmian i/lub poprawek.

Wstęp

Niniejszy serwis internetowy został Państwu udostępniony przez firmę Henkel Polska sp. z o. o., (zwaną poniżej “Henkel Polska“) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa. Informacje udostępnione w tym serwisie dotyczące Grupy Henkel i spółek zależnych ( zwane poniżej “Henkel“) oraz osób trzecich, zostały wybrane z największą starannością. Nie możemy jednak udzielić gwarancji co do kompletności i prawidłowości tych informacji. Henkel Polska nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści. Zawarte w niniejszej witrynie internetowej oświadczenia dotyczące prognoz zostały złożone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednakże faktycznie osiągnięte przez firmę Henkel wyniki mogą znacznie odbiegać od wyżej wymienionych prognoz, ponieważ są one uzależnione od szeregu czynników o charakterze konkurencyjnym i makroekonomicznym, które w niektórych przypadkach znajdują się poza kontrolą Henkel. Bez naruszenia jakichkolwiek prawnych zobowiązań dotyczących zmiany oświadczeń zawierających prognozy, Henkel nie zamierza w sposób ciągły aktualizować wszystkich ww. oświadczeń zawartych w niniejszej witrynie.
Swoim dostępem do strony akceptujecie Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższe Warunki Użytkowania, które można przeczytać lub wydrukować.
Do korzystania z niniejszego serwisu internetowego konieczne jest posiadanie przez Państwa dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych.
Korzystanie z niniejszego serwisu może zostać zakończone przez Państwa w każdej chwili.

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA ORAZ ZAWARTE W NIEJ INFORMACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE DO UŻYTKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, ANI PRZEZ OBYWATELI LUB MIESZKAŃCÓW USA. OSOBY TE SĄ PROSZONE O KONTAKT Z LOKALNĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ HENKLA BĄDŹ Z WITRYNAMI AMERYKAŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH GRUPY HENKEL.

Treści zawarte na niniejszej stronie, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty produktów, usług Henkel Polska.

Ogólne Warunki Korzystania z prezentacji internetowej

1. Prawo autorskie

Informacje zamieszczone na naszych stronach internetowych (zawartość, struktura) są chronione prawem autorskim. Zakazane jest zwłaszcza ich powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne. Kopiowanie i użytkowanie – również we fragmentach - dozwolone jest (z wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Henkel Polska. Powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstu, materiałów graficznych lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie lub rozpowszechnianie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Henkel Polska (wyjątek stanowi materiał zdjęciowy i informacje prasowe przedstawione na stronach Internetowego Biura Prasowego, ale tylko do celów redakcyjnych). Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie Henkel Polska z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa powyżej. Materiały zdjęciowe Henkla i informacje prasowe udostępnione na stronach Internetowego Biura Prasowego mogą być wykorzystywane tylko do celów redakcyjnych. Materiały zdjęciowe Henkla, które dla celów redakcyjnych są powielane i/lub elektronicznie udostępniane osobom trzecim, muszą być opatrzone zastrzeżeniem: “Copyright Henkel Polska Sp. z o.o., rok, Wszystkie prawa zastrzeżone“. To samo dotyczy informacji prasowych Henkla opatrzonych przez nas wyżej wymienionym zastrzeżeniem. Przedruki są wolne od opłat. Prosimy jednak o przesłanie jednego egzemplarza dowodowego (na adres: Dział Komunikacji Korporacyjnej, Henkel Polska sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa).

2. Znaki towarowe

Owalne logo Henkla oraz wszystkie nazwy produktów i/lub ich wizerunki znajdujące się na niniejszych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi Henkel AG & Co. KGaA, jej spółek zależnych, powiązanych lub licencjodawców. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub naruszenie tych znaków jest zabronione i stanowi naruszenie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, innych aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji.

3. Wyłączenie odpowiedzialności Henkel za treści zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich

a) Strony internetowe Henkel posiadają powiązania (tzw. “hiperlinki“) do stron internetowych osób trzecich, których treść nie jest w pełni znana Henklowi. Henkel pośredniczy w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Nasze linki do obcych stron internetowych mają jedynie za zadanie ułatwienie nawigacji. Nie identyfikujemy się z wypowiedziami umieszczonymi na stronach powiązanych. Zwłaszcza zaś nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie na tych stronach przepisów i praw osób trzecich.

b) Właściciel stron internetowych, do których istnieje powiązanie (hiperlink) ze strony Henkla, ponosi wyłączną odpowiedzialność zarówno za treść swojej strony, jak i za oferowane tam produkty oraz za realizacje zamówień.

c) Henkel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, znaków towarowych i dóbr osobistych, dokonanych na tej stronie.

d) W przypadku zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem i danym właścicielem strony internetowej względnie reprezentowanym tam oferentem, w żadnym jednak przypadku do umowy pomiędzy Henklem, a użytkownikiem. Prosimy uwzględnić ogólne warunki handlowe danego oferenta na powiązanej stronie internetowej.

e) To zastrzeżenie dotyczy wszystkich linków wyświetlanych na stronie henkel.com oraz zawartości stron internetowych, do których użytkownik jest przekierowany przez takie linki.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelka odpowiedzialność Henkla z tytułu szkód wynikających z korzystania z niniejszej witryny, niezależnie od przyczyny prawnej, w tym czynu niedozwolonego, jest ograniczona do szkód spowodowanych winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. W takim stopniu, w jakim istnieje obowiązkowa odpowiedzialność Henkla wskutek naruszenia istotnych obowiązków umownych, ogólna kwota jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego jest ograniczona do odszkodowania za szkody rzeczywiste. Nie narusza to zakresu odpowiedzialności Henkla wynikającego z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt lub udzielonych gwarancji oraz odpowiedzialność wobec konsumentów. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają również zastosowania w przypadku utraty życia lub zdrowia bądź uszkodzenia ciała danej osoby. Henkel dokłada ogromnych starań, aby jego strony internetowe były wolne od wirusów, jednakże nie możemy zagwarantować ich całkowitego braku. Z tego względu, przed pobraniem dokumentów i danych zalecamy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwko wirusom (np. stosowanie skanerów wykrywających wirusy). Henkel nie gwarantuje, że usługi oferowane na jego stronach internetowych są wolne od wad lub błędów, ani nie gwarantuje ich dostępności.

5. Prognozy i plany

W serwisach internetowych można znaleźć prognozy i plany dotyczące przyszłego rozwoju Henkla, sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami. Jednakże rezultaty faktycznie osiągnięte przez firmę mogą się zdecydowanie różnić od wcześniejszych prognoz gdyż ma na nie wpływ cały szereg czynników związanych z działaniami konkurencji oraz procesami makroekonomicznymi, pozostającymi poza wpływem Henkla. O ile nie wynikałoby to z prawnych zobowiązań, Henkel nie ma intencji ani możliwości aktualizowania wszystkich prognoz zamieszczonych na tej stronie internetowej.

6. Produkty Henkla

Produkty/marki przedstawione w prezentacji internetowej są przykładowymi produktami/markami Henkla. Henkel nie może jednak udzielić gwarancji, że przedstawiony produkt/marka jest aktualnie dostępny w Polsce.

Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem, bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest niniejszym wyraźnie wyłączone. W takim zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy właściwego prawa, wszelkie spory dotyczące niniejszej witryny internetowej będą rozstrzygane w Warszawie. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest lub stanie się nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność pozostałych postanowień.